Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Αξιολόγηση Τμήματος
     Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).
     

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού, Καθηγητής Αστέριος Δουκουδάκης και Νόμιμος Εκπρόσωπος του έργου ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος.


Σύνθεση ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας για το τρέχον ακαδ. έτος 2013-14


  Καθηγητής Γεώργιος Φίλιας
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια.
Τηλ-Fax: 210-7275759
e-mail: gfilias@soctheol.uoa.gr
     
     Καθηγητής Εμμανουήλ Περσελής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-7275790
e-mail: epersel@soctheol.uoa.gr
     
  Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
     

Διοικητική
Υποστήριξη

  Δρ. Αθηνά Κονταλή
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ.-Fax: 210-7275745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr
     

Το έργο με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ε.Κ.Π.Α» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», με κωδικό MIS: 302352.


Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα - Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου

Τηλέφωνα: 210 368 9653, 210 727 4796
Τηλεομοιότυπο (fax):
210 368 9691
E-mail:
modip@admin.uoa.gr
Ιστοσελίδα