Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση και Λειτουργία

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος

Προεδρία

   

Πρόεδρος Τμήματος (2017-17, 2017-2019)

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογικής Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     
  

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος (2015-17, 2017-2019)

Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γραφείο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~kkefalea/

Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού",
- Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"
- Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

     
   

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

Διοτίμα Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Διεύθυνση Τομέων

           

Διευθύντρια Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι., Βιβλικών Σπουδών και Πολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

Μαρία Βασιλειάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πηγές του Χριστιανισμού»
ΦΕΚ 725/23-7-2015, τ. Γ (αναδρομικός διορισμός από 7.9.2009)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 234-235 (είσοδος από αρ. 235)
Τηλ-Fax: (+30) 210-727-5812
e-mail: mvasiliad@med.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     

 
   

Διευθυντής Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Θεολογική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

     
   

Διευθυντής Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Επικοινωνιακή Θεολογία»
ΦΕΚ 297/19-4-2010 τ.Γ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 240
Τηλ-Fax: 210-7275709
e-mail: vgaitainis@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα