Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Οργάνωση και Λειτουργία

Οργάνωση και Διοίκηση Τμήματος

Προεδρία

     

Πρόεδρος Τμήματος

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος), Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική Δογματική Θεολογία»
ΦΕΚ 294/2-5-2007, Τ. Γ'
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο αρ. 223
Τηλ-Fax: 210-7275807
e-mail: kykaterelos@soctheol.uoa.gr

     
    

Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος

Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Θρησκευτική Εικονογραφία και Μουσειοδιδακτική
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο: 145, α΄ όροφος
Τηλέφωνο 210-7275826, 6986777816
e-mail. dioliant@soctheol.uoa.gr

Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

- Π.Μ.Σ. "Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού",
- Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"
- Π.Μ.Σ. "Θρησκειολογία"

Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής

     
   

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Θεολογία και Κοινωνία"

 Διοτίμα Νικολακάκου - Λιαντίνη, Καθηγήτρια

Διεύθυνση Τομέων

           

Διευθυντής Τομέα Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του Θ' αι. - Βιβλικών Σπουδών και Διαπολιτισμικού Βίου της Μεσογείου

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής

     
   

Διευθυντής Τομέα Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

Βασίλειος Γαΐτάνης, Αναπλ. Καθηγητής

     
 

Διευθυντής Τομέα Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Αναπλ. Καθηγητής