Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Λέκτορας

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Λέκτορας

       Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Λέκτορας
Γνωστικό ἀντικείμενο: «Θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης»
ΦΕΚ 36/01.25.2016, T. Γ.
Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Ἄνω Ίλισια
Γραφεῖο: 241
Τηλ: 210-7275747
Email: aathanasios@yahoo.com,  aathanasios@soctheol.uoa.gr
Ἱστοσελίδες: Academia:  https://en-uoa-gr.academia.edu/AthanasiosAntonopoulos
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/athanasios-antonopoulos-31300b40?trk=hp-identity-name
Twitter: @athantonopoulos
Ιστοσελίδα
     

Επίτομη βιογραφική αναφορά

Ὁ Ἀθανάσιος Σ. Ἀντωνόπουλος, γεννήθηκε στήν Ἀθήνα. Σπούδασε θεολογία, σέ προπτυχιακό ἐπίπεδο στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί σέ μεταπτυχιακό στίς Η.Π.Α., στό Βoston University/School of Theology (Master of Sacred Theology) καί στήν Holy Gross Greek Orthodox School of Theology (Master of Theology).

Πραγματοποίησε ἐπίσης διδακτορικές σπουδές στό Boston University καί στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Harvard University, στά ἐρευνητικά πεδία τῆς Ἱστορίας, τῆς Κοινωνιολογίας καί Θεολογίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ καθώς καί τῆς Ἀρχαιολογίας τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἐπίσης, ἐξειδίκευθηκε στήν βυζαντινή παλαιογραφία, στήν ἔρευνα τῶν ψηφιακῶν τεχνολογικῶν μεθόδων, καί εἰδικά στήν ἠλεκτρονική-ψηφιακή ἐπεξεργασία καί κριτική ἔκδοση τῶν βυζαντινῶν βιβλικῶν χειρογράφων, καθώς καί στήν δημιουργία ψηφιακῶν βάσεων δεδομένων τῶν βιβλικῶν πηγῶν (Biblical Sources Databases). Εἶναι διδάκτωρ θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Στό Harvard University ὑπῆρξε μέλος τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας τοῦ Καθ. Dr. Francois Bovon, ἡ ὁποία προετοίμασε τήν κριτική ἔκδοση ἀνεκδότων βιβλικῶν-ἀποκρύφων ἔργων τά ὁποῖα περιέχονται στά βυζαντινά βιβλικά χειρόγραφα. Κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν του στίς Η.Π.Α. ὑπῆρξε μέλος τοῦ ἐρευνητικοῦ τμήματος Visual Collections τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Μουσείου Harvard Fogg Art Museum, ὅπου μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Research Assistant ἐξειδικεύθηκε στήν ψηφιακή καταλογράφηση τῶν ποικίλων μορφῶν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, Ρωμαϊκῆς, Πρώϊμης Χριστιανικῆς καί τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης. Ἐπίσης, ἐργάσθηκε μέ τήν ιδιότητα τοῦ Supervisor Assistant for the Public Services Unit, στήν βιβλιοθήκη Fine Arts Library τοῦ Πανεπιστημίου Harvard.

Συμμετεῖχε σέ διεθνή βιβλικά καί θεολογικά ἐπιστημονικά συνέδρια-σεμινάρια. Ἔχει δημοσιεύσει αὐτοτελεῖς ἐπιστημονικές μελέτες καθώς καί ἄρθρα σέ διεθνή καί ἑλληνικά ἐπιστημονικά περιοδικά.

Εἶναι Λέκτορας στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι ἐπίσης μέλος Σ.Ε.Π., Διδάσκων, Ἐπιβλέπων διπλωματικῶν ἐργασιῶν καθώς καί συγγραφέας στό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία»τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου.