Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές και Λειτουργία του Δικτύου Επίσημων Ιστοχώρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

 

Το δίκτυο ιστοχώρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ συνίσταται από α) την επίσημη ιστοσελίδα http://www.soctheol.uoa.gr/, β) την επίσημη παρουσία του Τμήματος στο Facebook https://www.facebook.com/athens.socialtheology/, γ) την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψ. Διδακτόρων Φοιτητών (Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ.) http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/, και δ) την επίσημη παρουσία του Σ.ΜΕ.Κ.ΘΕ. στο Facebook (συνδιαχείριση με τον Σύλλογο). Οι ανωτέρω ιστοχώροι αποτελούν τμήμα του ευρύτερου Δικτύου της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Δ.Ι.Θ.).

  • E-mail επικοινωνίας για θέματα Διαδικτύου: soctheol.uoa.gr@gmail.com
     
   

Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας (τρέχουσα σύνθεση 2015-)

 

- Επιστημονικός Υπεύθυνος (ο εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος)
Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 125-126
Τηλ-Fax: 210-7275824
e-mail: sotdespo@soctheol.uoa.gr

     
   

- Ειδικός Επιστημονικός Υπεύθυνος
Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τομέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας
Γραφείο 123-124
Τηλ-Fax: 210-7275737
e-mail: anikolid@soctheol.uoa.gr

 

- Υπεύθυνη Ενημέρωσης Τμήματος
Κίρκη Κεφαλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφεἰο αρ. 146
Τηλ-Fax: 210-7275817
e-mail: kkefalea@soctheol.uoa.gr

     
 

- Διοικητική επιστασία
Μαρία Λουδάρου, Γραμματέας Τμήματος
Τηλ.: (+30) 210 727 5847, E-mail: mloudar@soctheol.uoa.gr

 

- Διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου Επισήμων Ιστοχώρων (ΔΕΙ) της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ειδικός Συνεργάτης ανάπτυξης, οικονομικών και η-διακυβέρνησης
e-mail: soctheol.uoa.gr[at]gmail[dot]com

     
 

Για τη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών εργάστηκαν οι παρακάτω:

Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε
Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας