Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Νικολαΐδης Απόστολος, Καθηγητής » Εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα (σεμινάρια, διαλέξεις, εισηγήσεις)

Συνέδρια, ημερίδες, εισηγήσεις, διαλέξεις

ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 

1999

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Τεχνητή γονιμοποίηση".

-Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: "Θρησκεία καί ἐξουσίες".

-26.5.1999, Ἀθήνα "Ἡ Ἐκκλησία καί τό πρόβλημα τῆς φτώχειας", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δίκτυο ΑΘΗΝΑ, Τριήμερο Συνέδριο μέ θέμα "Γιά τούς ἀνθρώπους πού παραμερίζουμε".

-Μάιος 1999, Ἀθήνα, "Ὁ κοινωνικός ἐξεικονισμός τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ", Ἡμερίδα τοῦ περ. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. 

5.9.1999, Ἀθήνα: "Πατερική Θεολογία, ἡ μεγαλύτερη πνευματική ἐποποιΐα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία", Παν. θεολ. Συνέδριο ΠΕΘ, Κάραβελ μέ θέμα "Ἡ Ἐκκλησία ἐνώπιον τῶν μεγάλων κοινωνικῶν προβλημάτων".

-16.10.1999, Ἀθήνα, "Θάνατος τοῦ Θεοῦ καί εὐρωπαϊκός πολιτισμός", Οικονομικό πανεπιστήμιο, Συνέδριο της Ἐθνικῆς Ἑταιρείας κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης με θέμα "Εὐρωπαϊκές ἀξίες καί κοινοτική συνείδηση".

 

2000

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  "Οικουμενική Κίνηση".

-19.3.2000, Τρίκαλα, "Ὀρθοδοξία καί οἰκουμένη", Κυριακή Ὀρθοδοξίας, Σύλλογος ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ.

-13.5.2000, Ἁλίαρτος, "Ἡ τηλεοπτική εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας", Περ. ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ, Συνέδριο μέ θέμα "Ἐκκλησία καί ΜΜΕ".

-18.5. 2000, Σχολή Ναυτικοῦ Πολέμου "Οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας".

-20.5.2000, Ἀθήνα, "Ἡ θεολογία στόν 20ό αἰῶνα", Ἡμερίδα τῆς ΕΦΛ με θέμα "Ὁ 20ός αἰώνας εἰς τούς διαφόρους τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ".

-16.8.2000, Πύργος, "Ἡ πολιτική τῆς μεσότητας στόν Ἀριστοτέλη", Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Κέτρου Φιλοσοφίας με θέμα "Πολιτικές θεωρίες τοῦ Πλάτωνος καί Ἀριστοτέλη".  

10.9. 2000, Ἀθήνα "Ἡ χριστολογία τῆς Δύσης ὑπό τό φῶς τῆς χριστολογίας τοῦ Γρηγορίου Νύσσης", Θ' Διεθνές Συνέδριο γιά τό Γρηγόριο Νύσσης.

 

2001

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Ἐκκοσμίκευση καί ἀθεΐα".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: ΕΦΛ "Θρησκεία καί γυναίκα".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  "Ἐκκλησία καί οἰκολογικό πρόβλημα".

19.10.2001, Περιστέρι "Ἡ ἐκκοσμίκευση στη σύγχρονη χριστιανική ἠθική", Παιδαγωγική Ἡμερίδα.

-Μάϊος 2001, Ἡλιούπολη "Ἡ αὐτοκτονία στήν ἐφηβική ἡλικία".

 

2002

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Ὀρθοδοξία καί οἰκουμενική κίνηση".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  "Θρησκεία καί ἐλευθερία".

-29.1.2000, Αἰγάλεω, "Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ὑπό τό φῶς τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», Διεύθυνση Α' καί Β'/θμιας Ἐκπαίδευσης.

22.4.2002, Άγιος Ελευθέριος Χαλανδρίου, "Η κοινωνική δυναμική τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς".

-8.7.2002, Σύρος "Ὁ ἐθνικισμός ὡς θρησκευτικό ὑποκατάστατο", Συνέδριο Μετ/κῶν Θεολογικοῦ με θέμα "Ὀρθοδοξία, ἐθνικισμός καί θρησκευτικός φανατισμός".

-8.11.2002, Σχολή Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας "Ὁ φανατισμός ὡς κοινωνικό πρόβλημα".

23.11.2ΟΟ2  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, "Οι θεσμικές προκλήσεις τῆς κλωνοποίησης στόν ἄνθρωπο" σε Συνέδριο μέ θέμα ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

-13.12.2002, Ἀθήνα, "Ἀρχές καί κριτήρια ὀρθοδόξου ἤθους γιά μιά ὑπεύθυνη πατρότητα καί μητρότητα", Διεπιστημονική Σύσκεψη της Ἱερᾶς Συνόδου στό ΗΛΕΚΤΡΑ με θέμα ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ.

-20.12.2002, Σχολή Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, "Θρησκεία καί πολιτική".

 

2003

--Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Οἰκογένεια καί τρομοκρατία".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  "Θρησκεία καί τρομοκρατία".

-29..1.2003, Σχολή Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, "Κοινωνικές παρενέργειες τῶν σατανολατριῶν".

-19.3.2003, Ἀταλάντη "Ἄνθρωπος καί φύση", Σύλλογος ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.

-19.4.2003, Ἀθήνα "Θρησκεία καί κρατική ἐξουσία", Διεθνές Συνέδριο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Δημοσίου Δικαίου, μέ θέμα Πολιτισμοί καί Δημόσιο Δίκαιο.

-22.4.2003, Σχολή Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Σχολή "Πολιτισμική προσέγγιση τῶν ΜΜΕ".

-23.11.2003, Ἀθήνα "Ὑποκειμενικός λόγος καί θρησκεία", Διεθνές Συνέδριο Ἀνθρωπολογίας μέ θέμα "Homo sapiens: παρελθόν παρόν καί μέλλον".

-5.12.2003, Θεσσαλονίκη, "Ἡ θρησκευτική δυναμική τῆς ὀλυμπιακῆς ἰδέας", Διεθνές Συνέδριο τοῦ Ἰνστιτούτου διεθνοῦς συνεργασίας Ἑλλήνων ἐπιστημόνων μέ θέμα Ἡ ἐπίδραση τοῦ ὀλυμπιακοῦ πνεύματος στήν ἀνθρώπινη πρόοδο".

 

2004

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Ἡ εὐγένεια ὡς βάση χριστιανικῆς ἀγωγῆς".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  "Μεσότητες, ἄκρα καί ἀκρότητες τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους".

-22.2.2004, Ἀθήνα, Ἅγιος Ἐλευθέριος "Ἐκκλησία καί ναρκωτικά".

-27.7.2004, Καινούριο Φθιώτιδος, "Ὁ κλῆρος στή σύγχρονη ἐποχή", Ἱερά Σύναξη.

 -28.6.2004, Χίος "Ἡ θρησκευτική δυναμική τῆς ὀλυμπιακῆς ἰδέας", Συνέδρο Μεταπτυχιακῶν Τμήματος Θεολογίας με θέμα: Ἡ ἐννοια τοῦ ἀγώνα: Θεολογικές καί Φιλοσοφικές προσεγγίσεις".

-15.9.2004, Σχολή ναυτικοῦ πολέμου "Θρησκεία καί ἐξουσία".

-Νοέμβριος 2004, Θεολογική Σχολή, "Ἐκκλησιαστικά παίγνια ἐξουσίας καί τό σχίσμα τοῦ 1054, Συνέδριο με θέμα "1054-1204-2004, Δύο ἐπέτειοι μέ κοινή δυναμική στίς Σχέσεις Ἀνατολῆς-Δύσεως.

-28.12.2004, Αθήνα, "Θεανθρώπινη ὀπτική τῆς παιδείας", Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μ. Βασιλείου με θέμα: Ἡ θεανθρώπινη ὀπτική στή σύγχρονη ἀγωγή.

 

2005

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Θεός καί διάβολος".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: "Θρησκεία καί συνδικαλισμός".

3.1.2005, Θεσσαλονίκη, " Θεανθρώπινη ὀπτική τῆς παιδείας", Συνέδριο Μ. Βασιλείου

-12.1.2005, Ἀθήνα "Ἐκκλησιαστικά παίγνια ἐξουσίας καί τό σχίσμα τοῦ 1054", Κοσμητεία Θεολ. Σχολῆς.

30.1.2005, Ἀγρίνιο, "Ἡ παιδεία ὑπό τό φῶς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν", Τοπικό Παράρτημα Θεολόγων.

-20.3.2005, Ἄργος, "Οἱ κοινωνικές παράμετροι τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας", Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στό Σύλλογο ΔΑΝΑΟΣ.

-24.5.2005, Ἀθήνα "Ἡ θέση τῶν θεολογικῶν Σχολῶν στήν Ἑλληνική κοινωνία", Β' Θεολογικό Συνέδριο τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν.

-12.4.2005, Πεντέλη, "Θρησκεία καί κοινωνικός ὁλοκληρωτισμός", Ἡμερίδα τοῦ Παρατηρίου κοινωνικῶν φαινομένων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

-4.7.2005, Αἴγινα, "Ὁ λαϊκοκρατικός χαρακτήρας τῆς Πολιτικῆς Θεολογίας", Συνέδριο Μ/κῶν Θεολογικοῦ μέ θέμα "Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί τό λαϊκ.ό στοιχεῖο στήν Ἐκκλησία.

-22.10.2005, Ἀθήνα "Οἱ κοινωνικές ἐπιπτώσεις ἀπό τή ζωή τῶν μεγαλουπόλεων", Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα "Προβλήματα τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν κατοίκων τῶν μεγάλων πόλεων.

6.11.2005, Λεμεσός, "Θεανθρώπινη ὀπτική τῆς παιδείας", Τοπικό παράρτημα Μ. Βασιλείου.

Νοέμβριος 2005, ΡΕΘΥΜΝΟ, "Ἐργασιακός ὁλοκληρωτισμος", Συνέδριο της Τοπικῆς Ἕνωσης Θεολόγων μέ θέμα. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 

2006

-Σxολές Γονένων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: "Παράδεισος καί κόλαση".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας (θερινό) με θέμα:  "Φύση καί πολιτισμός".

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας (χειμερινό) με θέμα: "Χριστιανισμός καί ἀνιξιθρησκεία".

-Μάϊος 2006, Ἰωάννινα, "Ο σατανισμός ὡς κοινωνικό φαινόμενο", Διάλεξη στο Σύλλογο  Απ. Παύλου.

-Μάϊος 2006, Αἴγινα, "Ἡ ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀνελευθερία τοῦ κόσμου", Συνέδριο ΧΦΔ με θέμα: ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

-Μάϊος 2006, Βόλος, "Οἱ ἀρνητικές ὄψεις τῆς ἐκκοσμίκευσης", Ημερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα: ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ.

-Νοέμβριος 2006, Θεολογική Σχολή, "Βουλγάρεως περί φιλίας", Συνέδριο Κοσμητείας Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

-17.12.2006, Τρίκαλα, "Κρίση τοῦ πολιτισμοῦ-κρίση τῆς παιδείας", Διάλεξη στον τοπικό Σύλλογο Φίλων των Φυλακισμένων.

 

2007

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: "Παίγνια ἐξουσίας".

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: θέμα: "Η παιδαγωγική σημασία του πόνου».

-26.1.2007, Κόρινθος, "Οἱ Τρεῖς ἱεράρχες στή σύγχρονη κοινωνία", Διάλεξη στον Τοπικό Σύλλογο ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ.

-11.2.2007, Πάτρα, "Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἰκουμενική κίνηση", ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ.

-28.3.2007, Ἀθήνα "Ἡ ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀνελευθερία τοῦ κόσμου", Σεμινάριο Kαθηγητή Κ. Μπέη.  

-4.5.2007, Μεσολλόγγι, "Ο ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στή σύγχρονη κοινωνία", Συνέδριο Μεταπτυχιακῶν Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας μέ θέμα ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

-5.6.2007, Θεσσαλονίκη, Παρέμβαση στήν τελετή ἐπίδοσης τιμητικοῦ τόμου γιά τό Β. Γιούλτση.

-7.9.2007, Αθήνα, Κάραβελ, «Η οικουμενικότητα της ‘Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διαχριστιανικές και διαθρησκειακές σχέσεις», Παν. Συνέδριο της ΠΕΘ με θέμα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (7-9/9/2007).

-18.10.2007, Σπάρτη, «Ευαγγελικές αρχές δικαίου», ΙΑ΄ Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Πειραιά και Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ.

-18.11.2007, Αθήνα, «Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας ως απολογητής», Μ. Βασίλειος, Ημερίδα για τον Π. Τρεμπέλα.

- 25.11.2007, Θεσσαλονίκη, «Ο έλεγχος: Χρυσοστομική θεωρία και πράξη», Συνέδριο Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, αφιερωμένο στον Ιωάννη Χρυσόστομο. 

- 2.12.2007, Πύργος «Οι κοινωνικές αἰτίες της οικολογικής κρίσης», Εκδήλωση της Ιεράς Συνόδου (Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας). 

- 8.12.2007, Περιστέρι, «Βιοηθική και ανθρώπινη αξιοπρέπεια», Συνέδριο Φοίτηση Φεστιβάλ του ΥΠΕΠΘ.

- 10.12.2007, Χαλάνδρι, «Εκκλησία και μεταμοσχεύσεις», Σχολή Γονέων Άγίου Ελευθερίου.

 

2008

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας (θερινό) με θέμα:  «Θέματα Βιοηθικής».

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας (χειμερινό) με θέμα: Θρησκεία και πολιτισμός.

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής: Ἡ παιδαγωγική σημασία τοῦ πόνου.

-26.1.2008, Θεσσαλονίκη, «Η χριστολογική δόμηση και αναδόμηση του ανθρώπου κατά τους Τρείς Ιεράρχες», Τομέας Επιστημόνων «Μ. Βασίλειος», Θεσσαλονίκη.

-2.2.2008, Ηράκλειο, «Φύση και κοινωνία στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Ημερίδα της Ένωσης Θεολόγων Κρήτης.

-7.2.2008, Βύρωνας, «Ο τρόπος ζωής των κατοίκων στις μεγαλουπόλεις», Κληρικολαϊκή Συνέλευση Μητρόπολης Βύρωνα.

-22.2.2008, Βύρωνας, «Η παιδαγωγική αξία της παραβολής του ασώτου», Σχολή Γονέων, Άγιος Αρτέμιος.

-21.3.2008, Ζάπειο, "Πάτρωνες καί Μαικῆνες στή Ρώμη καί τό Βυζάντιο", Συμπόσιο ΑΗΕΠΑ, Θέμα: Ὁ θεσμός τῆς χορηγίας από τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα.

-10.5.2008, Χανιά, "Ὁ διαθρησκειακός διάλογος στήν πράξη", Ἕνωση Θεολόγων Κρήτης.

- 26.5.2008, Πεντέλη, "Τό μέλλον τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης", Κοινωνικό Παρατηρητήριο Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

-8.6.2008, Κεφαλληνία, "Ἡ θέση τοῦ ἁγίου στή σύγχρονη κοινωνία", Ἡμερίδα γιά τόν Κωστῆ Μπασιά.

- 10.8.2008, Βασιλικό Ιωαννίνων, «Η οικουμενική πολιτική του Πατριάρχη Αθηναγόρα», Διημερίδα με θέμα «Αθηναγόρεια», του Δήμου Άνω Πωγωνίου (9- 10/8/2008).

- 4.11.2008, Προκόπι Ευβοίας, «Η σχέση προς αιρετικούς ως επίθεση αγάπης». Συνοδική Επιτροπή για τις αιρέσεις.

- 3.11.208, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το επιστημονικό έργο του Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου» .   

-8.11.2008, Πεντέλη, «Σύγχρονα θρησκευτικά υποκατάστατα», Ημερίδα Μεταπτυχιακών Τμήματος Θεολογίας, «Εκκλησία ή θρησκεία; “.

-17.11.2008, Άγιος Ελευθέριος Χαλανδρίου, «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

 

2009

-Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: «Ἐλευθερία καί ἀνελευθερία»

-Σχολές Γονέων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής:, «Τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀγάπης»  

-10.3.2009, Σπάρτη, «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Κοινωνιολογική προσέγγιση», Ἡμερίδα της Δ/νσης Ἐκπαίδευσης.

-14.3.2009, Σπάρτη, «Ἡ ξενιτεία ὡς προϋπόθεση ἁγιότητας», Διεθνές Συνέδριο γιά τόν Ἠλία τό Νέο, τό Σικελιώτη.

-19.3.2009, ΤΕΙ Ἀθηνῶν, «Ποιοτικές παράμετροι στήν Ἐκπαίδευση», Ἡμερίδα στό ΤΕΙ Ἀθηνῶν.

-25.5.2009, ΕΦΛ, «Τό δημογραφικό πρόβλημα: Κοινωνιολογική προσέγγιση, Ἡμερίδα στήν ΕΦΛ μέ διοργανωτές τήν ΕΦΛ καί τόν Ἀνθρωπιστικό Σύνδεσμο Ἀθηνῶν, καί μέ θέμα «Τό δημογραφικό πρόβλημα».

- 4.7.2009, Πάρος, «Ιερά προσκυνήματα: Θρησκειο-κοινωνιολογικές παράμετροι», Συνέδριο Μεταπτυχακών Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας, με θέμα «Μεσόγειος και Χριστιανισμός».   

-22.8.2009, Αράχωβα, «Προϋποθέσεις ἱεραποστολικής δράσης».

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: «Η Ηθική των ΜΜΕ».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας, Σειρά εβδομαδιαίων εκπομπών με θέμα «Παίγνια εξουσίας».

-25.9.2009, Κλειτορία, «Η πολιτική θεολογία του Παπουλάκου».

-29.11.2009, Αγ. Παντελεήμων, Γλυφάδα, «Άνδρας και γυναίκα».

-21.12.2009, Αγ. Ελευθέριος, Χαλάνδρι, Σχολές Γονέων: «Μηνύματα των Χριστουγέννων στη σύγχρονη πραγματικότητα».

- 29.12.2009, Μ. Βασίλειος, «Ανατομία της σύγχρονης Παιδείας». 50ό Παιδαγωγικό Συνέδριο. Κεντρικό θέμα: Πρότυπα και αξίες.

 

2010

-Ραδιόφωνο Εκκλησίας, σειρά εβδομαδιαίων ωριαίων εκπομπών με τίτλο «Παίγνια εξουσίας».

-Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  «Κόλαση και Παράδεισος. Κοινωνιολογική θεώρηση».

-Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, Σειρά μαθημάτων με θέματα Κοινωνικής Ηθικής.

-18.1.2010, «Η τεχνική του ελέγχου κατά τον ιερό Χρυσόστομο», Φροντιστήριο Κατηχητών Αποστ. Διακονίας.

-25.1.2010, Αγ. Παντελεήμων Γλυφάδας, Σύναξη Κληρικών, «Η τεχνική του ελέγχου».

-30.1.2010, Εορτή των Τριών Ιεραρχών, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Οι έννοιες «συμμετρία» και «ασυμμετρία» στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών.

-16.4.2010, Αθήνα, «Ακρωτηριασμοί: Κοινωνική πρόκληση ή κοινωνικό πρόβλημα;»., 2ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Διαβητικού Ποδιού με θέμα «Κοινωνική επανένταξη των ακρωτηριασθέντων”.  

-19.4.2010, Αγρίνο, Παπαστράτειο, «Η παιδαγωγική του ελέγχου», Σχολές Γονέων.

- Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα:  «Θρησκεία και γυναίκα».

-23.10.2010, Λάρνακα, «Οικολογικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις», Σεμινάριο της ΠΕΕΘ Κύπρου.

-7.11.2010, Αγ. Απόστολοι Βριλησίων, Σχολή Γονέων, «Κόλαση και παράδεισος». Κοινωνιολογική θεώρηση».

28.11.2010, Δουρούτειο Ίδρυμα, Σεμινάριο Βιοηθικής: «Βασικές αρχές Χριστιανικής Βιοηθικής».

-10.12.2010, Λευκωσία, Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού «Σημερινά αδιέξοδα του Ελληνισμού-Χρέος Πολιτικών και Πολιτών».

 

2011

-Εταιρεία των Φίλων του Λαού-Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: «Θρησκεία και γυναίκα».

-30.1.2011, Κάλαμος Αττικής, Ι.Μ. Συμεών Νέου Θεολόγου: «Προϋποθέσεις και έργο των εκκλησιαστικών αρχόντων στα Ηθικά Κείμενα του Συμεών».

-4.2.2011, Θρακομακεδόνες, Σχολή Εθνικής Ασφαλείας: «Σύγχρονα Θρησκευτικά Κινήματα και σέκτες στην ελληνική κοινωνία».

-22.2.2011, Αγ. Ελευθέριος Αχαρνών, Συνέδριο ΙΣΚΕ, «Ιερός κλήρος και συνδικαλισμός».

-8.5.2011: Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Καθολική Εκκλησία, «Αρχή της ζωής. Ορθόδοξη εκκλησιαστική βιοηθική προσέγγιση», Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Αρχή της ζωής».

-3.6.2011: Θέρμο, Σεμινάριο ΚΠΕ, «Άνθρωποι και δένδρα». Οι άνθρωποι θα γίνουν πτωχοί, γιατί δε θα΄χουν αγάπη στα δένδρα» (Άγιος Κοσμάς).

-9.6.2011: Κοίμηση Θεοτόκου Γλυφάδας, Σύναξη Νέων: «Εκκλησία και οικονομική κρίση».

-16.9.2011, Διορθόδοξο Κέντρο Πεντέλης, Εταιρεία για το Δίκαιο των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών: «Kirche in Diaspora: Soziologischen Erwaegungen». Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Διασπορά».

-Eταιρεία Φίλων του Λαού, -Λαϊκό Πανεπιστήμιο- Μαθήματα εξάμηνης διάρκειας με θέμα: «Θρησκεία και οικονομία».

-Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας με θέμα «Προσωκρατικοί και θρησκεία».

-26.11.2011, «Η τεχνική του ελέγχου κατά τον ιερό Χρυσόστομο», Φροντιστήριο Κατηχητών Αποστ. Διακονίας.

-Από 1.12.2011, Κάθε Τρίτη 8.30 στον Άγιο Ελευθέριο Χαλανδρίου, Σεμινάριο Νέων.

-18.12.2011, «Ηθική των ΜΜΕ», Φροντιστήριο Κατηχητών Αποστ. Διακονίας.

-29.12.2011, «Τα ολοκληρωτικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού», Πολεμικό Μουσείο, Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου με θέμα «Ιδεολογικός Ολοκληρωτισμός και η δύναμη του ενός».

 

2012

-Γενάρης, Συνέντευξη στο MEGA για τις μεταμοσχεύσεις στην εκπομπή «Όλα για την Υγεία».

1.1.2012, Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας με θέμα «Η όγδοη ημέρα».  

3.1.2012, «Τα ολοκληρωτικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού», Θεσσαλονίκη,  Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου με θέμα «Ιδεολογικός Ολοκληρωτισμός και η δύναμη του ενός».

22.1.2012, Άγιοι Απόστολοι Βριλησίων: «Θεολογικές και πολιτισμικές καταβολές του ρουσφετιού».

26.1.2012, Σχολές Γονέων Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Χαλάνδρι: «Η απαισιοδοξία του κόσμου και η αισιοδοξία του χριστιανού».

27.1.2012, Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά, «Συμμετρία και ασυμμετρία στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών».

4.2.2012, «Τα ολοκληρωτικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού», Πάτρα,  Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου με θέμα «Ιδεολογικός Ολοκληρωτισμός και η δύναμη του ενός».

-Εταιρεία των Φίλων του Λαού- Λαϊκό Πανεπιστήμιο, σειρά εξαμηνιαίων μαθημάτων από 13.2.2012 με θέμα  «Ανατολικός και Δυτικός Χριστιανισμός».

-26.2.2012, Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο Πειραϊκή Εκκλησία με θέμα τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό.

-10.3.2012, Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων, «Αρχές της χριστιανικής Βιοηθικής» σε Ημερίδα με θέμα:

-29.3.2012, Χριστιανική Ένωση Εργαζομένων Νέων, «Ο χριστιανός και το «πνεύμα της φιλαρχίας».

- 3.5.2012, Άργος, Δαναός, «Αγιότητα και κοινωνικότητα».

-4.10.2012, Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, «Ζητήματα Βιοηθικής».

-Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Σύγχρονες μορφές ειδωλολατρίας.

-12.10.2012, Ραδιοφωνικός σταθμός Εκκλησίας, συνέντευξη με θέμα: Το οικολογικό πρόβλημα και η Εκκλησία», Κοσμόπουλος,

-2.11.2012, Συνέντευξη στο Ραδ. Εκκλησίας, «Φύση και κοινωνία».

-3.11.2012, Συνέντευξη στο ΚΟΝΤΡΑ CHANΝEL, « Πίστη και γνώση».

-25.11.2012 Συνέντευξη στο Ραδ. Εκκλησίας, «Θεολογία του περιθωρίου».

-29.11.2012 Στρογγυλή τράπεζα Θεολ. Σχολή «Η κυριαρχία της αγοράς και η ευθύνη της Θεολογίας»

-1.12.2012, Νεάπολη Κρήτης, Ημερίδα Παγκρήτιας Ένωσης Θεολόγων, «Παράδοση, εκκοσμίκευση και ανανέωση χριστιανικού ήθους».

-28.12.2012, Παιδαγωγικό Συνέδριο, «Προλογικά»: Πτώση και ανάσταση του γένους των Ελλήνων».    

 

2013

-Εβδομαδιαίες συνάξεις νέων, Αγ. Ελευθέριος Χαλανδρίου.

-30.1.2013, «Οι τρεις Ιεράρχες και η σημερινή κρίση», ΧΕΕΝ                                      

-2.2.2013, «Η ηθική της διαφήμισης», Φροντιστήριο Κατηχητών Αποστ. Διακονίας.

-2.3.213, «Η ευθύνη της Θεολογίας στα ζητήματα βιοηθικής», Διεπιστημονικό

Συνέδριο του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα «Ιατρική ευθύνη και Βιοηθική», Αθήνα, Αίθουσα Συνεδριών Εφετείου Αθηνών.

-εξαμηνιαίο σεμινάριο Ψυχολογίας της Θρησκείας, Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Εταιρεία

Φίλων του Λαού με θέμα «Ο φανατισμός ως μια θρησκευτική, εθνικιστική και πολιτική ασθένεια».

-3-6.3. 2013, «Η κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας στο Βυζάντιο του 4ου αιώνα»,

 Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Ι.Π.Ε. Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη.

-13.3.2013, «Η οικουμενικότητα της Εκκλησίας», αίθουσα Παρνασσός, Θεολογική

Ημερίδα του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου, με θέμα: Παγκοσμιοποίηση, Οικουμενισμός και Οικουμενικότητα της Εκκλησίας.  

-14.5.2013, «Θρησκεία και οικονομία στο Μ. Weber», Στρογγυλή τράπεζα,

 Θεολογική Σχολή.

-20.5.2013, «Η απλότητα της θεολογίας του Παπουλάκου», Β΄ Επιστ. Ημερίδα με

θέμα «Χριστοφόρος Παπουλάκος: ο σύγχρονος απόστολος της Ρωμηοσύνης»,  Παλαιά Βουλή,   

-14.6.2013, «Χαρίσματα και χαρισματούχοι στην Εκκλησία», Ιερατικό συνέδριο Ι.Μ.

 Κορίνθου, Κορινθος.

-26.6.2013, «Η εξουσία στην κοινωνική της διάσταση», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Παύλεια/2013, Βέροια.

-5.9.2013, «Νεοφανείς αντιλήψεις περί γάμου και τα παρεπόμενα κατά την τέλεσή

 του», Σπάρτη, Ιερατικό Συνέδριο Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης.

- εξαμηνιαίο σεμινάριο Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού, Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Εταιρεία Φίλων του Λαού με θέμα «Κοινωνικός Χριστιανισμός».

-19.9.2013, Συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας (Κατερίνα Χουζούρη) σχετικά με τις νεοφανείς αντιλήψεις περί γάμου.

-6.10.2013, «Αιρέσεις και Σχίσματα», Σεμινάριο Ορθόδοξης Αυτοσυνειδησίας, Αγ. Ελευθέριος Χαλανδρίου.

-24.10.2013, Συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας (Κατερίνα Χουζούρη)με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη» στην εκκλησιαστική γραμματεία.  

16.11.2013, «Η τεχνική του ελέγχου», Φροντιστήριο Κατηχητών Απ. Διακονίας.

-20.11,2013, «Βασικές αρχές Χριστιανικής Βιοηθικής», Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Ηλιούπολης.

-3.12.2013, «Νέα Θρησκευτικά Κινήματα», Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.

11.12.2013, «Το πρόβλημα της βίας από χριστιανική σκοπιά», ΧΕΕΝ.

-30.12.2013, «Κοσμάς ο Αιτωλός και οι θεσμικές κρίσεις του καιρού μας», Προλογικά στο  Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο του Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου με θέμα «Οι θεσμικές κρίσεις υπό το φως των διδαχών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»,

 

2014

11.1.2014, «Πλούτος και φτώχεια», Εσπερίδα Τομέα Επιστημόνων Μ.Βασιλείου, Μήλεσι.

26.1.2014, «Η σημερινή κρίση υπό το φως της διδασκαλίας των Τριών ιεραρχών», Ι. Μητρόπολη Πειραιώς, Αίθουσα Τελετών Πανεπ. Πειραιά.

25.1.2014, «Η ηθική της διαφήμισης», Φροντιστήριο Κατηχητών Αποστ. Διακονίας.  

29.1.2014, Κολέγιο Αθηνών, Κριτική επιτροπή σχολικού διαγωνισμού

29.1. 2014, «Η χριστιανική διανόηση και το οικονομικό πρόβλημα»,Εκδήλωση εφ, «Χριστιανική», Αίθουσα ΟΧΕ.

5.2.2014, Συνέντευξη στον Ραδ. Σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία με θέμα «Η κρίση της παιδείας» και οι Τρείς Ιεράρχες» (κ. Μπενέκος).  

6.2.2014, «Η κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας κατά τον ιερό Φώτιο», Ι.Μ.Πεντέλης, Διορθόδοξο Κέντρο, Ημερίδα Ι.Συνόδου.

13.2.2014, Συνέντευξη στο Ραδ. Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «ιερός Φώτιος και η κοινωνία μας» (Κ. Χουζούρη).

-Εξαμινιαίο Σεμινάριο στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της ΕΦΛ με θέμα «Θρησκεία και βία».

8.6. 2014, «Η απουσία του αγίου Πνεύματος και οι συνέπειές της», Ι.Μ. Καρπενησίου.

12.6. 2014, «Η αγάπη ως μια καθ’ υπερβολή οδός», Ιερατικό Συνέδριο Ι.Μ. Κορίνθου.

 14.6.2014, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ως ισαπόστολος και εθναπόστολος», Ι.Μ. Λαμίας.

21.6.2014, «Η έννοια της συζυγίας κατά τον Απόστολο Παύλο», Σχολή Γονέων Ι.Μ. Κορινθίας.

7.7.2014, «Θρησκευτικότητα και νομιμότητα», ραδιοφ. Συνέντευξη στην Πειραϊκή Εκκλησία (κ. Χατζή).

1.9.2014, συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας (κ. Χουζούρη)  με θέμα «ασκητική και περιβάλλον»

-Εξαμηνιαίο Σεμινάριο στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της ΕΦΛ με θέμα «Προγαμιαίες και μεταγαμιαίες σχέσεις».

-27.10.2014, ραδιοφωνική συνέντευξη στην Πειραϊκή Εκκλησία (κ. Χατζή) με θέμα «Εκκλησία και κοινωνικές συνήθειες»..

-8.11.2014, «Η τέχνη της συμβουλευτικής», Φροντιστήριο Κατηχητών της Αποστ. Διακονίας

-10.11.2014, «Το νόημα της εκκλησιαστικής ζωής», Σεμινάριο ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας, Αγ. Ελευθέριος Χαλανδρίου.

-11.11.2014, «Η συμβολή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην υπόθεση του έθνους», Στοά του Βιβλίου. Παρουσίαση του Βιβλίου κ. Παπανικολάου.

-15.11.2014, «Ο Άγιος Κοσμάς και η επανάσταση των Ελλήνων», Ημερίδα της Συνοδικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Ταυτότητα, Στοά του Βιβλίου.

-26.11.2014, «Ο αποτελεσματικός έλεγχος», Τομέας επιστημόνων, Δράμα.

-4,12.2015, «Νέα θρησκευτικά κινήματα», Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.

-13.12.2014, «Βασικές αρχές της Χριστιανικής Βιοηθικής και οι αρχές του Ιπποκράτη», Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

-17.12.2014, «Ζητήματα Χριστιανικής Βιοηθικής, Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Αυλώνας Αττικής.

-29.12.2014, «Διαφορετικότητα και συμπληρωματικότητα», Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέα Επιστημόνων Μ. Βασιλείου, Πολεμικό Μουσείο.

 

2015

3.1.2015, «Διαφορετικότητα και συμπληρωματικότητα», Ημερίδα του Τομέα Επιστημόνων του Μ. Βασιλείου της Θεσσαλονίκης.

22.1. 2015, «Το νόημα της συζυγίας», Ανωτέρα Σχολή Επιμόρφωσης, Αγ, Νικόλαος Χαλανδρίου

30.1.2015, «Παιδεία και Εκπαίδευση  κατά τους Τρείς Ιεράρχες», Ι.Μ. Περιστερίου.

30.1.2015, «Η κοινωνική διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών», συνέντευξη στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Γιαννακόπουλος)

15. 2.2015, «Διαφορετικότητα και συμπληρωματικότητα», Παιδαγωγικό Συνέδριο Τομέα Επιστημόνων Πατρών.    

-Εξαμηνιαίο Σεμινάριο στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της ΕΦΛ με θέμα «Χριστιανισμός και κοινωνική αμαρτία».  

-11.3.2015, διαδικτυακή συνέντευξη στην Πεμπτουσία με θέμα την πολυτεκνία. 

-14.3.2015, συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας (Δ. Μπούρτζινου με αναφορά στην πατερική προσέγγιση της σημερινής κρίσης.