Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό & Τηλεδιδασκαλία » Ιστοσελίδες Προσωπικού » Γιαννακοπούλου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια » Εργογραφία

Εργογραφία

Εργογραφία

Η κρεοφαγία κατά τους Ιερούς Κανόνες και τα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, Αθήνα 2002, σελ. 1-200 (Master), υποσ. 1-615.

Η περί εσχάτων διδασκαλία κατά τα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και τους Ιερούς Κανόνες. Η μετά θάνατον ζωή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, Αθήνα 2004 (διδακτορική διατριβή), σελ. 1-416, υποσ. 1-1117.

«Η παλλακεία ως τύπος συμβίωσης. Ιστορικοκανονική και συγκριτική θεώρηση», Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 79 (2008), σελ. 117-197.

«Die Siebte Ökumenische Synode, die Libri Carolini und Europa», Θεολογία 79,1 (2008), 99-118, υποσ. 1-81 (βλ. και ανάτυπο με την ίδια αρίθμηση σελίδων: Athen 2008).

«Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, τα Καρολίνεια Βιβλία και η Ευρώπη», Στα Βήματα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος Τόμος προς τιμήν του Αρχεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ για τα τριάντα χρόνια αρχιερατικής του διακονίας, Λευκωσία 2008, 121-139, υποσ. 1-78.

Ἀξιολογικὲς κρίσεις τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου περὶ τῶν Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Αθήνα 2008 (προδημοσίευση), σελ.  1-148, υποσ. 1-311.

Το βάπτισμα των μη Ορθοδόξων. 1453-1756. Σταθμοί έρευνας και πράξης (Ιστορικοκανονική θεώρηση), Αθήνα 20152, σελ.  1-494, υποσ. 1-1115.

«Ο Ρηγίνος Κωνσταντίας Κύπρου και η συμβολή του στο έργο της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου», Ενατενίσεις 10 (Ιαν.-Απρίλ. 2010), σελ. 72-77, υποσ. 1-27.

«Οι όροι έγκλημα και ποινή στα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων», ΑΝΤΙΚΗΝΣΩΡ. Τιμητικς Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου γι τγδοηκοστ γενέθλιά του, ἐκδ. Ἀντ. Ν. Σάκκουλα, Ἀθήνα 2013, σελ. 317-347, υποσ. 1-172.

2010-2013: Συγγραφή λημμάτων στη Μεγάλη Ορθόδοξη και Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια (=ΜΟΧΕ) των «Στρατηγικών Εκδόσεων»: «αισχρολογία», «δευτέρα Παρουσία», «Ευτυχηταί», «Ευνόμιος», «Ευτυχής», «Καιλέστιος», «Καισαροπαπισμός», «Τρία κεφάλαια»,  «Κορέσσιος»,  «Κρεωφαγίας, ημέραι».

“The Christian family according to the Sacred Canons of the Orthodox Church”, στο: Nicu Dumitraşcu (ed.), Christian Family and contemporary society, (Ecclesiastical Investigations; volume 21), London-New Delhi-New York-Sydney: Blumsbury Academic T&T Clark Theology 2015, σελ. 41-54, υποσ. 1-84.

“A canonical approach to the 89th Canon of Saint Basil the Great”, στο: Nicu Dumitraşcu (ed.), The Ecumenical legacy of the Cappadocians. Pathways for Ecumenical and Interreligious Dialogue, Hampshire-New York: Palgrave-Macmillan 2015, σελ. 117-136, υπος. 1-84.

 

Άρθρα υπό δημοσίευση

«Διαπολιτισμικές σταθερές στους Ιερούς Κανόνες».

«Το πρόβλημα της διαφοροποιήσεως των επισκόπων Ιουλιανού Σαρδικής και Ρούφου Θεσσαλονίκης έναντι της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου».

«Άγαμος και έγγαμος βίος ως δύο ισότιμες οδοί σωτηρίας σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας». 

«The patristic canonical tradition».

“The Canonical Responses of Petrus Chartophylax (Constantinople 1091/1092)”.

“Issues regarding monasticism and their settlement according to Holy Canons of the Orthodox Church: An apparent contradiction between the 19th Ηoly Canon of Ancyra and the 60th Holy Canon of St. Basil the Great”.

«Testimonies on monasticism and monastic life according to the Holy Canons of the Orthodox Church».

“Testimonies of Ecumenical Councils on St. Maximus the Confessor”.

„Die Möglichkeit der Überwindung des innerchristlichen Antagonismus von Ost und West im Licht der Heiligen Kanones der Orthodoxen Kirche. Ausgewählte Fallbeispiele“.

“Nikitas of Maroneia and his “responsa”. A canonical approach.