Αρχική σελίδα » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Undergraduate Internships

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

Θυρίδα Ενημέρωσης-Ανακοινώσεις

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος

  Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» καθώς και της της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), προβλέπονται συνδυασμένες δράσεις που αναφέρονται και αφορούν σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, δράσεις όπως η πρακτική άσκηση, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και οι ενέργειες καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς φορείς.

Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης Τμήματος

   

Αθανάσιος Γλάρος, Μον. Επίκ. Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: «Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γ ραμματεία»
ΦΕΚ 61/9-3-2006, Τ. ΝΠΔΔ
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Γραφείο αρ. 207
Τηλ-Fax: 210-7275858
e-mail: atglaros@soctheol.uoa.gr
Ιστοσελίδα

 

  

Πληροφορίες: κα Αφροδίτη Αγαπητού (ΕΤΕΠ),
Γραφείο αρ. 105, 210-727-5731

Στόχοι Προγράμματος: Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, η ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Επιδιώκεται δηλαδή όχι μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ριών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.