Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.02.2020

Θυρίδα Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλες οι σχετικές ειδήσεις και ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στο τέλος της παρούσας σελίδας.

   

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποβλέπει στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο χρόνος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) έτη και μεγαλύτερος από έξι (6) έτη. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια που τίθενται κατωτέρω στον παρόντα Κανονισμό.

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος»

  • οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄ 148) και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.
  • οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά την 4η/8/2017  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως ισχύει.
   

Ξεκινώντας: Χρήσιμοι Ιστότοποι και Εφαρμογές

Υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα Ενημέρωσης