Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.07.2017

Θυρίδα Οικονομικών υποθέσεων Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ έτους 2017

Χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

 

Χρηματοδότηση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ για λειτουργικές ανάγκες και για την εκπαίδευση των φοιτητών για το έτος 2018 σύμφωνα με την από 29/06/17 Aπόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 67ΛΡ46ΨΖ2Ν-6ΙΨ) και την από 14.06.17
Πρυτανική επιστολή.

 

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), αποτελεί ειδική υπηρεσία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα των μονάδων του Ιδρύματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και η Επιτροπή Οικονομικών του Τμήματος Kοινωνικής Θεολογίας διατηρούν στενή και αρραγή συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΚΕ προς εξυπηρέτηση του πολυεπίπεδου, πρωτοποριακού και διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού έργου το οποίο επιτελείται στο Τμήμα.

  • Επικοινωνία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή Σωτήριο Δεσπότη και την Επιτροπή Οικονομικών
 

Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα τυγχάνει ιδιαίτερης ενθάρυνσης αφού δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάσκησή τους και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ενημέρωση και εξοικείωσή τους με μέσα και μεθόδους της σύγχρονης επιστήμης.

Η προσέλκυση νέων υψηλά καταρτισμένων επιστημόνων και αφετέρου η δραστηριοποίηση και, κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών λαμβάνει χώρα με πρωτοβουλία του Επιστημονικού Υπευθύνου του Τμήματος ο οποίος αξιολογεί και συνεκτιμά σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Οικονομικών, ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ καθώς και τρίτων ερευνητικών φορέων.

     

Κριτήρια επιλογής Ειδικών Συνεργάτων του Τμήματος με φοιτητική ιδιότητα

α) H γνωσιακή επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με την υπό υλοποίηση ερευνητική δράση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό των υποψηφίων (40%).

β) Ο υψηλός δείκτης εργασιακής ανταποκρισιμότητας όπως προκύπτει έπειτα από σχετική συνέντευξη των υποψηφίων προνοία του Επιστημονικού Υπευθύνου και της Επιτροπής Οικονομικών (40%).

γ) Η εργασιακή διαθεσιμότητά τους τις ημέρες και ώρες αιχμής της Γραμματείας και των Τομέων του Τμήματος (20%).

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Θυρίδα ειδήσεων και δημοσίων προσκλήσεων ενδιαφέροντος