Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.05.2018

Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Διοικητική υποστήριξη: Δρ. Αθηνά Κονταλή, 210-7275745, akontali@theol.uoa.gr

  Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).
     

Διοικητική
Υποστήριξη

  Δρ. Αθηνά Κονταλή, ΣΥΜΒ.
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784, Άνω Ιλίσια
Τηλ.-Fax: 210-7275745
e-mail: akontali@theol.uoa.gr
     

Το έργο με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ε.Κ.Π.Α» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», με κωδικό MIS: 302352.

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα - Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου

Τηλέφωνα: 210 368 9653, 210 727 4796
Τηλεομοιότυπο (fax):
210 368 9691
E-mail:
modip@admin.uoa.gr
Ιστοσελίδα

Ειδήσεις και Ανακοινώσεις