Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.10.2020

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κ' ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού (με συγκεκριμένο υπάλληλο) και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (αποστολή αιτήματος στο mail της Γραμματείας secr@soctheol.uoa.gr, είτε μέσω της ιστοσελίδας gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος για χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου eprotocol.uoa.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο στην περίπτωση που το αίτημά σας αποσταλεί στο mail της Γραμματείας, secr@soctheol.uoa.gr, θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να επισυνάψετε σκαναρισμένη την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις. Στην περίπτωση που έχετε ήδη αποφοιτήσει από το Τμήμα θα πρέπει, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, να επισυνάψετε σκαναρισμένη την αστυνομική σας ταυτότητα και από τις δύο όψεις.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας