Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.12.2020

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι έχοντες/ουσες έγκριση μετεγγραφής θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (secr@soctheol.uoa.gr και γράφοντας στο θέμα του mail ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

             -βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλαδικές/τρόπου εισαγωγής στην Σχολή
             -βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή από την οποία προέρχονται
             -βεβαιώσεις /δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία αιτήθηκαν μετεγγραφή
             -αίτηση μετεγγραφής
             -αίτηση εγγραφής

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος