Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 9-2-2018 έως 16-2-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η 7η Συνέλευση στις 7.2.2018, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας,  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 54 του Ν.3653/08 (ΦΕΚ 49Α΄), του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΘΤ04653ΠΣ-ΚΘΗ) και την από 19.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΡΛ46ΨΖ2Ν-ΥΝΣ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας 50% πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

Μάθημα :« Ισλάμ » (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό), εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος,  από 9-2-2018  έως  16-2-2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη,  Άνω Ιλίσια, 157,84  Αθήνα, τηλ επικοινωνίας.: 210-7275847).

1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια  υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την  έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του  Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας  (Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη,  Άνω Ιλίσια, 157,84  Αθήνα, τηλ επικοινωνίας.: 210-7275847).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Σωτήριος Σ. Δεσπότης