Αρχική σελίδα » Το Τμήμα, με δυο λόγια - Department Overview

Δυο λόγια για το Τμήμα (Ιστορία, Διοίκηση, Αξιολόγηση)

    

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, τμήμα της Θεολογικής Σχολής, της αρχαιότερης σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας στην κοινωνική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή με βάση τη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα στην κοινωνία. Επίσης, παράλληλα με τη γενική επιστημονική θεολογική υποδομή που προσφέρει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική μελέτη της θρησκείας βασισμένη στη σύγχρονη μεθοδολογία και συνδεδεμένη με τα επίκαιρα ζητήματα των καιρών μας.

     

Σύντομο ιστορικό

Το 1974, με Προεδρικό Διάταγμα ( αρ. 760, ΦΕΚ 333/14-11-1974, τ. Α´), ιδρύθηκε στη Θεολογική Σχολή και Ποιμαντικό Τμήμα. Το διάταγμα αυτό καταργήθηκε τον επόμενο χρόνο (Π.Δ. 468, ΦΕΚ 148/23-7-1975, τ. Α´), και στη θέση του Ποιμαντικού Τμήματος ιδρύθηκε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών (καθώς και Θεσσαλονίκης) «Τμήμα Ιερατικής Επιμορφώσεως» με διετή φοίτηση (Νόμος 151, ΦΕΚ 181/29-8-1975, τ. Α´). Το Τμήμα αυτό λειτούργησε για δύο έτη, καταργήθηκε το 1977 (Π.Δ. 434/18-5-1977, τ. Α´) και στη θέση του ιδρύθηκε «Ποιμαντικόν Τμήμα» τετραετούς φοιτήσεως με κύριο σκοπό την «ειδική κατάρτιση στελεχών της Εκκλησίας, κληρικών, λαϊκών και μοναχών, προς επάνδρωσιν θέσεων εκκλησιαστικής διακονίας».    

 

Το 1982, με το Νόμο 1268, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο Τμήματα: α) Θεολογίας και β) Ποιμαντικής. Το 1983 με το Νόμο 1351/28-4-1983 κατοχυρώνεται το δικαίωμα διορισμού των πτυχιούχων του Τμήματος Ποιμαντικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις τεχνικές σχολές. Τον Οκτώβριο του 1994 μετονομάσθηκε σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας με το Π.Δ. αρ. 315 (ΦΕΚ 166/6-10-94, τ. Α´).