ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ακαδ. έτους 2022-2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  1/11/2022 έως και 15/11/2022

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις υποβάλλονται

μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ 

eprotocol.uoa.gr

από 1/11/2022 έως και 15/11/2022

Συγκεκριμένα: μετά την είσοδο στην Υπηρεσία eprotocol.uoa.gr επιλέγουμε:

Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα και

08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις

Επιλέγουμε τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας από τον σχετικό κατάλογο και συμπληρώνουμε τα στοιχεία της αίτησης. Προσθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας όπως αυτά υποδεικνύονται (φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου/αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών του Τμήματος – Σχολής Προέλευσης/βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  ο πίνακας συμμετοχής των υποψηφίων και  τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ της αίτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:  Η αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τη σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς (Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015, ΦΕΚ Β’ 1329/2015)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος