Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης. Αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι από την συστράτευση της μεγάλης πλειονοψηφίας των μελών του Τμήματος στην εις βάθος τεκμηρίωση της επιστημονικής ανάγκης για διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου του και την μετονομασία τελικά αυτού από Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΦΕΚ 3664/28.08.2018).

Το όραμα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας είναι να συνεχίσει να υπηρετεί στόχους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και ευρύτερα πολιτισμικούς – πολιτιστικούς σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο διαθρησκειακός διάλογος είναι απόλυτα αναγκαίος. Αυτό το Όραμα επιτυγχάνεται σε διασύνδεση και συνεργασία με συναδέλφους και πανεπιστήμια από άλλες χώρες και με φορείς της κοινότητας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας και της κοινωνικής συνοχής. Γι΄ αυτόν ακριβώς το σκοπό συνεχώς διευρύνεται ο αριθμός των συνεργαζομένων με αυτό Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ΕΡΑΣΜΟΣ, αξιοποιείται το CIVIS («Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης») με την πραγματοποίηση Συμποσίου στην «πρωτεύουσα» της Ευρώπης (Βρυξέλλες) και διοργανώνονται σε κεντρικά σημεία των Αθηνών Συνέδρια διεπιστημονικά και διεθνή, όπως αυτά για το «Ολοκαύτωμα: Διαχρονικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις». (Οκτώβριος 2017), τις «Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων» (Φεβρουάριος 2018) κ. ά. Επιπλέον την τελευταία τριετία το Ανθρώπινο Δυναμικό του εμπλουτίστηκε με μέλη ΕΔΙΠ, τα οποία εξειδικεύονται στη Διαπολιτισμική Θεολογία και στην Τέχνη, ενώ επιπλέον συγκροτούνται Εργαστήρια για τη συστηματικότερη μελέτη Τομέων, όπως αυτό για την Ψηφιακή Έρευνα και Σπουδή Χειρογράφων  (ΦΕΚ 114/ 4.8.2017, τ. A΄), τη Βιοηθική κ.ά..

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη νομοθεσία της Ελληνικής Πολιτείας περί ζητημάτων εκπαίδευσης. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, που θα συμβάλουν σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας και σύνδεση με τη διεθνή κοινότητα.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική Ποιότητας, εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ιδρύματος. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (Όργανα Διοίκησης, Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος).

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας υλοποιούνται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΕΚΠΑ. Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας υιοθετεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Ν. 4009/2011. Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος,
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και των επιμέρους μονάδων αυτού, των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας,
 • τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ και τα υψηλότερα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσματα των περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας,
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών,
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Τμήματος, και
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΕΚΠΑ, είναι οι εξής:

1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος.

2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στον σχεδιασμό του ΠΠΣ.

3. Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος, μέσω και της πλήρους αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (όπως του e-class).

4. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών, που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

5. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα μέσω και των προαναφερθέντων διεθνών «συνεργασιών» (ΕΡΑΣΜΟΣ, CIVIS) και της διάδρασης με αντίστοιχα Κέντρα Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ευρώπη και την Αμερική.

6. Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Ήδη οι Εκδόσεις των Πρακτικών Συνεδρίων και Ημερίδων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας έχουν τον χαρακτήρα της ελεύθερης Πρόσβασης.

7. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού του Τμήματος.

8. Η επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών εγκαταστάσεων).

9. Η ανάπτυξη συνεργιών των Τμημάτων εντός και μεταξύ των Σχολών του ΕΚΠΑ στη διαμόρφωση και την υλοποίηση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

10. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

11. Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς και η βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου.

12. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, η οποία υπαγορεύει την υποστήριξη του Εθελοντισμού, την κριτική παρατήρηση της ζωής των θρησκευτικών Κοινοτήτων εντός της Ελλάδος και την αλληλουχία με τους φορείς έρευνας και άσκησης της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Αλλοδαπή..

13. Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

14. Η συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΕΚΠΑ με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και του ΕΚΠΑ διεθνώς.

15. Η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.

16. Η συμβολή του Τμήματος στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της αντίστοιχης περιβαλλοντικής πολιτικής του ιδρύματος.

17. Η ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.

18. Η ευέλικτη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες / δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση.

19. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων αξιοποιώντας και τα Ανοικτά Μαθήματα (open courses).

20. Η ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς ψυχικής υγείας, σχολικές και εκπαιδευτικές κοινότητες και άλλες κοινωνικές και εκκλησιαστικές δομές.

21. Η συμβολή του Τμήματος στην πολιτική του ΕΚΠΑ για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και σχολικών κοινοτήτων.

22. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος, στο πλαίσιο του δικτύου αποφοίτων του ΕΚΠΑ, στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.

Η στρατηγική του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας για την Πολιτική Ποιότητας και το υψηλό επίπεδο των απονεμόμενων ακαδημαϊκών τίτλων προσδιορίζεται από την πολύπλευρη προσπάθεια κατοχύρωσης της ποιότητας και της πληρότητας της διδασκαλίας, της κάλυψης των αναγκών νέων επιστημονικών κατευθύνσεων και της διάνοιξης διεπιστημονικών και διεθνών συνεργασιών στην υπηρεσία των παραπάνω στόχων.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής τεκμηριώνονται στις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος ως προς τα μαθήματα, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην ευχερή και απρόσκοπτη αποδοχή των αποφοίτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στην παροχή στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος των τυπικών και ουσιαστικών εφοδίων για την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική εξέλιξή τους.

Ο τρόπος, με τον οποίο η πολιτική αυτή σχεδιάζεται, εγκρίνεται, εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται, αποτελεί μια από τις διαδικασίες του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Η Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας από το Τμήμα εκκινεί από το έτος 2008, όταν στο ΕΚΠΑ, με απόφαση της Συγκλήτου, δημιουργήθηκε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και εν συνεχεία οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων. Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα του ΕΚΠΑ και ευρύτερα των ΑΕΙ της χώρας, που εφάρμοσε τη διαδικασία της αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005. Συγκεκριμένα:

Η εφαρμογή πολιτικής ποιότητας από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας παρακολουθείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στο Τμήμα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ επίσης ακολουθούνται οι διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας έχει ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με την καθοδήγηση της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ, υλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, η Γραμματεία του Τμήματος συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις και η ΟΜΕΑ του Τμήματος συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και προετοιμάζει τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των μέσων για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας αποτυπώνεται επίσης στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (http://modip.uoa.gr/).

Επιπροσθέτως, στον κεντρικό ιστότοπο του ΕΚΠΑ, στην ενότητα Αποστολή– Πολιτικές–Δημοσιεύματα, παρουσιάζονται οι επιμέρους πολιτικές για μια σειρά θεμάτων, με τις οποίες ευθυγραμμίζεται η λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας:

 • Γλωσσική πολιτική.
 • Πολιτική Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας-Βιοηθικής.
 • Πολιτική για ΑμεΑ.
 • Πολιτική για το Περιβάλλον.
 • Πολιτική για την Ισότητα.
 • Πολιτική Παροχών και Βοήθειας σε Ασθενείς Κοινωνικά Ομάδες Φοιτητών/ Φοιτητριών.
 • Συνήγορος του Φοιτητή.

Οι πόροι του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας αποτελούνται από:

 • το ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό),
 • τις ακαδημαϊκές μονάδες (εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, σπουδαστήριο, μουσείο),
 • την υλικοτεχνική υποδομή (κτηριακές εγκαταστάσεις, επιστημονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα), και
 • την χρηματοδότηση

Αναλυτική αναφορά σε καθέναν από τους παραπάνω πόρους γίνεται σε ξεχωριστά σημεία της παρούσας έκθεσης. Συγκεκριμένα, για το διδακτικό προσωπικό βλ. ενότητα 5.1, για το διοικητικό προσωπικό βλ. ενότητα 6.2, για τις ακαδημαϊκές μονάδες βλ. ενότητα 6.1, για τις υποδομές βλ. ενότητα 6.3, και για τη χρηματοδότηση βλ. ενότητα 6.4. Πέρα από την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, η οποία περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας αξιολογεί την επάρκεια και την καταλληλότητα των πόρων μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, ώστε να προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις και αναπροσαρμογή των μελλοντικών στόχων. Οι καλές πρακτικές που αξιοποιούνται για τον έλεγχο των διαθέσιμων πόρων έχουν ως εξής:

 • Η προσεκτική εκτέλεση και η περιοδική παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού. Η ευθύνη αυτή έχει ανατεθεί σε έμπειρο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο αυτού, ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως η Συνέλευση για τυχόν αποκλίσεις ή υπερβάσεις. Η στενή συνεργασία με τον ΕΛΚΕ για την έγκαιρη και σύννομη διεκπεραίωση προμηθειών, αγορών και αμοιβών προς τρίτους με βάση τις αρχές της διαφάνειας και τις μεγιστοποίησης της σχέσης κόστους-οφέλους.
 • Η διαρκής προσπάθεια για ανεύρεση οικονομικών πόρων πέραν της πάγιας χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εξάλλου βαίνει μειούμενη και επισφαλής στις συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί το Τμήμα, καθώς και η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους ή και ανεξάρτητα ιδρύματα.
 • Επιπλέον, το Τμήμα συνεργάζεται με Πρεσβείες, Μορφωτικά Ινστιτούτα, Μητροπόλεις και άλλους φορείς εγνωσμένου κύρους για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και την πρόσκληση καλεσμένων, εξοικονομώντας πόρους και ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τη διάχυση του έργου του, καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
 • Η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των κτηριακών υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες του προσωπικού και του παραγόμενου έργου ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα ετήσια απογραφικά δελτία αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ και των μαθημάτων, καθώς και οι αξιολογήσεις των φοιτητών.
 • Η λελογισμένη χρήση των αναλωσίμων και η αναζήτηση ισοδύναμων εναλλακτικών, όπως η ψηφιοποίηση εντύπων, οι online φόρμες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο αξιόλογη οικονομία κλίμακας στις δαπάνες, αλλά επιπλέον περιορίζεται το οικολογικό αποτύπωμα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας και, κατ’ επέκταση, του ΕΚΠΑ.
 • Επιπλέον, η μετάβαση σε ψηφιοποιημένα έντυπα, τα οποία, κατά πλειοψηφία, προετοιμάζονται με τρόπους φιλικούς προς ειδικούς αναγνώστες για άτομα με προβλήματα όρασης, ενισχύει τη δέσμευση του Τμήματος για ενίσχυση των ΑμεΑ.
 • Η ακριβής επεξεργασία ρόλων και η αναλυτική κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του διοικητικού προσωπικού αυξάνει την αποδοτικότητα, αλλά και την ικανοποίησή τους από την εργασία, ενώ περιορίζει σημαντικά τις συγκρούσεις, τη σύγχυση και τη σπατάλη χρόνου και ενέργειας.
 • Τα αιτήματα που υποβάλλει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας για προκήρυξη νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού διαμορφώνονται με βάση την καταγραφή των αναγκών, τυχόν κενά του προγράμματος σπουδών και προωθούνται με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Τις σχετικές εκθέσεις εκπονούν επιτροπές μελών ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα, ενώ οι διαδικασίες αναρτώνται σε ειδική ενότητα ανακοινώσεων στον ιστότοπο του Τμήματος (Προκηρύξεις) ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες.
 • Τα αιτήματα του φοιτητικού σώματος, όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες -πέραν της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή έχει θεσμοθετηθεί από το ΕΚΠΑ- διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τμήματος. Η ιστοσελίδα δε, καθοδηγεί με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο σε αυτές τις υπηρεσίες, καθώς κάθε ανάρτηση σχετίζεται με μία συγκεκριμένη διοικητική ή διδακτική μονάδα (λ.χ. αναρτήσεις μελών ΔΕΠ).